ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Κατάρτιση Μισθωτικών Συμβάσεων

Καταγραφή (αυτοψία) Ακινήτου

Εξειδικευμένος συνεργάτης μας επισκέπτεται το χώρο, κάνει πλήρη καταγραφή του ακινήτου, συλλέγει όλες τις προδιαγραφές, εξετάζοντας όλες τις ενδεχόμενες δυνατότητες χρήσης, την εμπορικότητα του δρόμου και  της περιοχής. Συντάσσει  λεπτομερή έκθεση και προβαίνει σε εκτίμηση του ακινήτου.

Προσδιορισμός χρήσης μισθίου

H G-Epsilon στοχεύει με βάσει τις πιο πάνω πληροφορίες στην αξιοποίηση του ακινήτου. Παρεμβαίνει , εφόσον κληθεί απαραίτητο, με επισκευές – συντηρήσεις , μικρής κλίμακος, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη  εκμετάλλευση του .Τοποθετεί πινακίδες στα πιο κεντρικά σημεία. Αναρτά  επαγγελματικές φωτογραφίες σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρικής, δημοσιεύει αγγελίες σε έντυπα μέσα έτσι ώστε τα ακίνητα να τύχουν της μέγιστης δυνατής προβολής και προχωρά σε αναζήτηση εκμισθωτή.

Εύρεση μισθωτή

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η εξεύρεση φερέγγυου και αξιόπιστου μισθωτή. Η G-Epsilon εξετάζει την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου, την επαγγελματική του απασχόληση καθώς και το δηλωθέν του εισόδημα. Συλλέγει πληροφορίες για τη συνέπεια των προηγούμενων μισθωτικών του υποχρεώσεων  καθώς και τους λόγους μετεγκατάστασης του.

Κατάρτιση Μισθωτηρίου Συμβολαίου.

Οι νομικοί μας συνεργάτες έχουν  συντάξει με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο  ειδικά μισθωτικά συμφωνητικά, προσαρμοσμένα στην χρήση και στην εκμετάλλευση του κάθε μισθίου. Επιπλέον ,εξειδικευμένοι συνεργάτες φροντίζουν για την έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών για την κατάρτιση της σύμβασης. Ως εκ τούτου,  διασφαλίζουμε και εξασφαλίζουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του εκμισθωτή .

2. Επιτήρηση Μισθωτικών Συμβάσεων

Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης, η εταιρία μας φροντίζει για την πιστή τήρηση των όρων του συμβολαίου. Μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των ενοικίων, παρακολουθεί με τακτικές επισκέψεις την καλή χρήση του μισθίου, εκπροσωπεί την ιδιοκτησία στις Γ.Σ. Ενημερώνεται για την όποια τυχόν  επισκευαστική υποχρέωση του ιδιοκτήτη, πιστοποιεί με αυτοψία τεχνικών την αναγκαιότητα της και εφ όσον απαιτείται   προχωρά στην αποκατάσταση της . Ελέγχει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τυχόν έξοδα που αφορούν τον ιδιοκτήτη. Συνδιαλέγεται  και αναζητά τις καλύτερες λύσεις σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις καταβολής μισθωμάτων  συνυπολογίζοντας τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

3. Αποδέσμευση Μισθίου

Μετά την λήξη της σύμβασης ή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, υπογράφουμε έγγραφο λύσης σύμβασης, ελέγχοντας για την διευθέτηση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων (πληρωμές ΔΕΚΟ, κοινοχρήστων κλπ). Εφόσον ο μισθωτής είναι δύστροπος και αφερέγγυος , το νομικό τμήμα της εταιρείας μας λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα για την διεκδίκηση των μισθωμάτων και του μισθίου χώρου.